Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŰn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JD Traffic Safety Systems.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico ge´nterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Eventuele schade onstaan bij of door gebruik van deze website en/of geschreven inhoud, kan op geen enkele wijze voor rekening van JD Traffic Safety Systems komen.

Alle rechten voorbehouden:


JD Traffic Safety Systems specialist in verkeersveiligheidssystemen

Fabriekstraat 41

7311 GM Apeldoorn