Traffic Safety Systems VOF, gevestigd en kantoorhoudende te Fabriekstraat 41, 7311 GM Apeldoorn
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 08049710. BTW:NL805611551B01
Email: [email protected].
1. ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle door ons geleverde zaken en/of verrichte diensten. Afwijking hiervan is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. Onder de “opdrachtnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan JD Traffic Safety Systems VOF. Onder de “opdrachtgever” wordt verstaan iedere natuurlijke of (rechts)persoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) of -opvolger(s).
3. Door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. In dit geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien in de eigen voorwaarden van de opdrachtgever anderszins voorrang bedongen is.
4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

2. AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde onze eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van de order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.
4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.
5. De in de aanbieding(en), de prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport-, verzend- en administratiekosten. Per artikel wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag alsmede de eventuele kosten.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM; MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
1. Indien op zaken als monsters, modellen, tekeningen en dergelijke, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd of gebruikt, intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet rusten, komen deze rechten uitsluitend aan de opdrachtnemer toe, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. De opdrachtgever garandeert dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins geen strijd oplevert met wettelijke voorschriften of rechten van derden. Verder vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden uit hoofde van schending van de genoemde garantie.
3. Indien door ons een model, monster, voorbeeld, opgave van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen zijn getoond of verstrekt, wordt dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding, tenzij door de opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is aangegeven. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster of voorbeeld afwijken, hieraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat dienovereenkomstig zal worden geleverd.

4. PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, in Euro. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor opdrachtnemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van de wet- en/of regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door opdrachtnemer ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigen in de prijzen van de benodigde materialen, grondstoffen e.d. is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de opdrachtnemer heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de opdrachtnemer er van uitgaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.
4. Kortingen op prijzen, van welke aard ook, worden door ons slechts verleend onder de voorwaarde van stipte betaling van onze nota’s. Blijft tijdige betaling uit, dan vervallen derhalve alle (eventueel) verleende kortingen en wordt de opdrachtgever aan ons de bruto prijzen verschuldigd.

5. OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot fabricage, verkoop, verhuur en samenhangende dienstverlening met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en tezamen met de onderhavige voorwaarden volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. In geval van huur en verhuur zullen naast deze voorwaarden tevens specifieke huurvoorwaarden van toepassing zijn.
2. Wanneer wij tevoren aan de opdrachtgever een aanbieding hebben gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van acceptatie van de aanbieding door de opdrachtgever.
3. Eventuele na totstandkoming van de overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
4. Voor transacties waarvoor vanwege spoedeisendheid geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5. De opdrachtgever kan bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid verlangen voor diens (betalings)verplichtingen, zoals een voorschot- of vooruitbetaling of het verstrekken van een pandrecht.
6. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht, bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.
7. Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt zijn wij er niet verantwoordelijk voor dat deze zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatshebben. Dit geldt niet, indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt, onder overlegging van alle benodigde gegevens, specificaties en vermelding van de desbetreffende technische eisen, normen en/of voorschriften.
8. De opdrachtgever is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Alle technische eisen die door de opdrachtgever aan te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale in Nederland geldende eisen dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.
9. Indien deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De opdrachtnemer hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
10. Indien twee of meer partijen als opdrachtgever optreden, zijn zij elk hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

6. OVEREENKOMST OP AFSTAND
1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 230g sub e van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Bij een overeenkomst op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de zaken. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een ondubbelzinnige verklaring aan de opdrachtnemer.
3. Ontbinding van de overeenkomst ingevolge het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is niet mogelijk voor zaken die overeenkomstig door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gegeven specificaties zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, dan wel voor andere zaken zoals bedoeld in artikel 230p sub f van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
4. In geval van ontbinding moeten de zaken in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer retour gezonden worden.
5. De opdrachtnemer zal de betalingen voor de aankoop die zij al heeft ontvangen van de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de ontbinding volledig aan de opdrachtgever terugbetalen.
6. De opdrachtnemer heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden en/of gebruikt of beschadigd zijn, indien en voor zover dit niet noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking van de zaken vast te stellen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan direct na ontvangst van de zaken op de hoogte stellen.

7. LEVERING; TRANSPORT; RISICO
1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis of bedrijf van de opdrachtgever. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de opdrachtgever is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat. In afwijking van de vorige volzin is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
3. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn vangt aan zodra alle noodzakelijke, door of namens de opdrachtgever vooraf te verstrekken informatie in ons bezit is. De opdrachtnemer is gerechtigd deelleveranties te verrichten, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
4. De plaats waar de opdrachtgever de betreffende zaken wenst te zien opgesteld dient aan de verharde weg te liggen en moet bereikbaar zijn voor de door ons te gebruiken transportwagens, zulks ter uitsluitende beoordeling van de opdrachtnemer.
5. Indien de opdrachtgever ons geen nadere aanwijzing heeft verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de opdrachtgever alle risico in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd nadat zij schriftelijk bevestigd heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
6. De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan zij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij tot haar beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico. Bovendien zijn wij gerechtigd tot verkoop van de zaken, nadat wij de opdrachtgever per aangetekende brief of deurwaardersexploot tot afname en betaling binnen 48 uur hebben gesommeerd, zulks op kosten en voor rekening van de opdrachtgever en zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voorkomende schade van de opdrachtgever.

8. OVERMACHT
1. Onder “overmacht” wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is de overmachtssituatie naar het oordeel van de opdrachtnemer van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. De opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (zullen komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
9. AANSPRAKELIJKHEID
1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en in welke omvang dan ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer. Voorts is uitdrukkelijk uitgesloten iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde door de opdrachtgever of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft.
2. In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is de te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de opdrachtnemer verstrekte of te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de geleverde zaken, althans dat gedeelte van de geleverde zaken waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd.
3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle claims van derden, van welke aard en in welke omvang dan ook, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door (het gebruik van) de door de opdrachtgever geleverde zaken, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak. Onder ‘derden’ dienen in ieder geval, doch niet uitsluitend, te worden verstaan andere (direct of indirect) door of namens de opdrachtgever bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde partijen, partijen ten behoeve van wie de opdrachtgever (direct of indirect) werkzaamheden heeft verricht, afnemers van de opdrachtgever en andere natuurlijke of (rechts)personen die vanwege de opdrachtgever in aanraking zijn gekomen met de door de opdrachtnemer geleverde zaken.

10. GARANTIE; AFWIJKINGEN
1. De garantie op de geleverde zaken is gelijk aan de door de fabrikant of toeleverancier aan de opdrachtnemer verstrekte garantie, indien aanwezig. Wij verwijzen naar eventueel bijgevoegde garantiecertificaten.
2. Gebreken als gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of behandeling dan wel gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door derden blijven steeds buiten de garantie. Na wijziging of reparatie door de opdrachtnemer vangt de garantietermijn niet opnieuw aan.
3. De opdrachtnemer is bevoegd om in afwijking van de overeenkomst zaken te leveren welke in geringe en/of gebruikelijke mate afwijken qua model, uitvoering, kleur, samenstelling, verpakking of bijbehorende documentatie, doch geschikt zijn om dezelfde prestatie op dezelfde wijze te leveren. Dergelijke afwijkingen kunnen nimmer aanleiding zijn tot ontbinding of het anderszins beëindigen of wijzigen van de overeenkomst. Verkleuring van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, geeft nimmer recht op vervanging van en/of schadevergoeding. Bij de beoordeling van eventuele afwijkingen worden deze gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de betreffende levering, derhalve niet aan enkele exemplaren. Wanneer product-technische oorzaken tot grotere afwijkingen zullen leiden, wordt de opdrachtgever daarvan tijdig in kennis gesteld.

11. EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle mallen, gereedschappen en andere hulpmiddelen die specifiek voor de vervaardiging van aan opdrachtgever geleverde goederen zijn aangeschaft of vervaardigd, blijven onder alle omstandigheden bij de opdrachtnemer aanwezig en staan de opdrachtgever niet ter beschikking, ook niet voor inspectie.
2. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of namens de opdrachtgever aan ons zijn toevertrouwd, zullen wij goede zorg aanwenden. Alle zaken van de opdrachtgever verblijven voor haar risico bij ons, waartoe de opdrachtgever desgewenst zelf een verzekering kan afsluiten.
3. Geleverde zaken blijven onze eigendom totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde facturen, ook die uit hoofde van reeds geleverde zaken of diensten, met inbegrip van rente en kosten, door de opdrachtgever zijn betaald. In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie of overlijden van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Een ontbinding laat het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van enig geleden verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.
4. De opdrachtnemer behoudt de eigendom van alle door haar geleverde zaken voor, totdat de opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De opdrachtgever is vóór volledige betaling niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig haar normale bedrijfsuitoefening, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren of aan derden enig ander recht daarop te verlenen. Indien en voor zover volledige betaling nog niet heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever verplicht de geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als de eigendom van de opdrachtnemer te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.
5. De opdrachtnemer is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien de opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van de opdrachtnemer. De opdrachtgever dient in dit kader op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen, op straffe van een boete van € 1.000,00 per dag dat zij hiermee in gebreke is/blijft.
6. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen uit welken hoofde dan ook, verstrekt de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer een (vuistloos) pandrecht op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt dan wel waarvan zij deel uitmaken en voorts, indien de waarde van de voornoemde zaken naar het oordeel van de opdrachtnemer naar verwachting ontoereikend zal zijn om de vorderingen van de opdrachtnemer te voldoen, op de vorderingen, voorraad en/of andere activa van de opdrachtgever.

12. ANNULERING; RETOURZENDING
1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst en anders dan in geval van overmacht de opdracht annuleert, is zij in elk geval verplicht tot vergoeding van alle in het kader van de opdracht door ons gemaakte kosten en eventuele overige door de opdrachtnemer in dat kader te lijden schade, welke kosten en schade op voorhand worden gefixeerd op ten minste 25% van het factuurbedrag, welk bedrag door de opdrachtnemer wordt verhoogd indien de werkelijke kosten en schade hoger zullen blijken.
2. Door de opdrachtgever kunnen geleverde zaken slechts in overleg met en na toestemming van ons worden geretourneerd. Alsdan zullen wij aan de opdrachtgever een retournummer verstrekken.
3. Bij gebrek aan een retournummer, dan wel in geval van een anderszins gebrekkige retourzending, hebben wij het recht de betreffende zending te weigeren. Alle kosten verband houdende met een retourzending komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. LET OP! Op maat geproduceerde artikelen kunnen helaas NIET worden geretourneerd. Dit geldt ook voor producten die incompleet, gebruikt of beschadigd retour gezonden worden.

13. MEER- OF MINDERWERK
1. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Aan de wijzigingen verbonden meerkosten, komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever. Indien de noodzaak van wijziging blijkt, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.
2. In geval van overeengekomen meer- of minderwerk zal van de werkzaamheden afzonderlijk althans gespecificeerd opgave worden gedaan en in rekening worden gebracht, althans verrekend.

14. BETALING; RENTE EN KOSTEN
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door ons aangewezen bank- of girorekening. De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
3. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
4. Ingeval de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een verzoek daartoe is ingediend, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel wordt geconfronteerd met beslaglegging op het geheel of een gedeelte van haar vermogen;
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
c. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
d. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;
heeft de opdrachtnemer door het enkel plaatsvinden van een of meerdere van die omstandigheden het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door de opdrachtnemer verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
5. Indien betaling niet binnen de in lid 1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
6. Alle kosten in verband met de niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met door de opdrachtgever verschuldigde bedrag vermeerderd met de in lid 5 genoemde rente.

15. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de opdrachtgever heeft verkregen en waarvan de opdrachtgever heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan de opdrachtnemer weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat de informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De opdrachtnemer zal deze informatie alleen aan derden verstrekken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. De opdrachtnemer zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en/of andere personen die onder haar
verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3 De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de opdrachtnemer als gevolg van wet- en/of regelgeving of een
rechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen
op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de
werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
4. Indien de opdrachtnemer een privacy statement hanteert, worden de daarin genoemde gegevens uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.


16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd te worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Apeldoorn.