Officiële scheepvaartborden volgens het binnenvaartpolitiereglement (BPR)

Vlotte en veilige vaart is gebaat bij het aanbrengen van eenduidige verkeerstekens, zowel scheepvaartborden als seinlichten, vaste en drijvende markering. Scheepvaart is een internationale aangelegenheid en de betekenis van scheepvaarttekens is vastgelegd in diverse internationale verdragen, met het CEVNI en SIGNI als belangrijkste. Desondanks blijkt behoefte te bestaan aan nadere richtlijnen voor de plaatsing en toepassing van scheepvaarttekens.
De vaarweggebruikers, zowel beroeps als de recreatievaart, mogen geen verwarrende situaties tegen komen langs het vaarwegennet. Het is aan de vaarwegbeheerders en aannemers de taak de Richtlijnen Scheepvaarttekens toe te passen.
In onze webshop zijn de scheepvaartborden opgenomen die voldoen aan de laatste Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008).

Afmetingen Scheepvaartborden

Voor het bepalen van de afmeting van scheepvaartborden worden een viertal standaard afmetingen gehanteerd. De afmetingen zijn gerelateerd aan de breedte van de waterspiegel, in grootte oplopend aangeduid met respectievelijk type 1, 2, 3 en 4. De vaarwegen zijn naar waterspiegelbreedte in vier groepen ingedeeld te weten:

  1. waterspiegelbreedte tot 20 meter
  2. waterspiegelbreedte van 20 tot 60 meter
  3. waterspiegelbreedte van 60 tot 170 meter
  4. waterspiegelbreedte meer dan 170 meter

De scheepvaartbordtypes 1 t/m 4 corresponderen met de waterspiegelbreedtegroepen. Scheepvaartbordtype 0 geldt uitsluitend voor situaties in een haven of op steigers.

Waterspiegelbreedte (m)

Bordtype

Afmeting Vierkant (mm)Afmeting Rechthoek (mm)Zichtafstand
 0400 x 400 mm400 x 600 mm 
<20 meter1600 x 600 mm600 x 900 mm120 meter
20 tot 60 meter21000 x 1000 mm1000 x 1500 mm200 meter
60 tot 170 meter31400 x 1400 mm1400 x 2100 mm300 meter
>170 meter42000 x 2000 mm2000 x 3000 mm400 meter


Voor de Scheepvaartbord modellen A.1, A.10, D.1, D.2 en E.1 gelden afwijkende afmetingen

Waterspiegelbreedte (m)

Bordtype

Afmeting Vierkant (mm)Afmeting Rechthoek (mm)Zichtafstand
 0320 x 320 mm320 x 480 mm 
<20 meter1480 x 480 mm480 x 720 mm200 meter
20 tot 60 meter2800 x 800 mm800 x 1200 mm350 meter
60 tot 170 meter31200 x 1200 mm1200 x 1800 mm550 meter
>170 meter41600 x 1600 mm1600 x 2400 mm700 meter


Plaatsing Scheepvaartborden

De tekens zijn naar opstelling te onderscheiden in twee groepen:

a. tekens die evenwijdig aan de vaarwegas zijn geplaatst
b. tekens die loodrecht op de vaarwegas staan opgesteld

De onder a. genoemde tekens geven overwegend een verbod of een aanwijzing weer en zijn aan de zijde van de vaarweg geplaatst, waar het verbod of de aanwijzing geldt.
Het merendeel van de tekens valt onder b. en geldt over het algemeen voor beide zijden van de vaarweg. Deze wijze van opstelling houdt verband met het feit, dat de verkeerstekens goed zichtbaar moeten zijn voor de vaarweggebruiker tijdens de vaart van zijn schip.

Opstelhoogte Scheepvaartborden

Voorwaarde bij het plaatsen van verkeerstekens is, dat de scheepvaart de tekens goed en tijdig kan waarnemen. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de op de oever geplaatste tekens op een bepaalde hoogte zijn aangebracht. Onder opstelhoogte wordt verstaan: de afstand tussen de onderzijde van het betreffende teken en de ter plaatse
voorkomende gemiddelde waterstand.

In de onderstaande tabel word de minimaal aan te houden opstelhoogte aangegeven in cm ten opzichte van de gemiddelde waterstand. In gebieden waar de waterstand sterk kan variëren, moet een praktisch haalbare oplossing gekozen worden. Ook op vaarwegen, waar veel containervaart voorkomt, kan het wenselijk zijn een grotere opstelhoogte te kiezen.

Waterspiegelbreedte (m)Vierkant formaat (cm)Rechthoek formaat (cm)Minimum hoogte (cm)
< 20 meter60 x 60 cm60 x 90 cm200 cm
van 20 tot 60 meter100 x 100 cm100 x 150 cm300 cm
van 60 tot 170 meter140 x 140 cm140 x 210 cm400 cm
> 170 meter200 x 200 cm200 x 300 cm500 cm


Aanstraalverlichting Scheepvaartborden 

De verkeerstekens, waarvan de zichtbaarheid ook ‘s nachts voor de veiligheid van het scheepvaartverkeer essentieel is, moeten bij duisternis verlicht worden. De verlichting moet zodanig zijn, dat een gelijkmatige lichtspreiding aanwezig is en geen verblinding voor de scheepvaart
en het wegverkeer optreedt. De lichtsterkte moet zodanig zijn, dat de tekens niet worden overstraald en de symbolen duidelijk herkenbaar zijn. Bij werken in uitvoering is het aan te raden alle verkeerstekens te verlichten.
Voor elk formaat scheepvaartbord leveren we zeer energiezuinige LED-Aanstraalverlichting. Deze verlichting verblind niet en zorgt voor gelijkmatige lichtspreiding over de scheepvaartborden. Omdat scheepvaartborden vaak op afgelegen locaties worden geplaatst waar geen vaste stroomaansluiting aanwezig is leveren we aanstraalverlichting dat volledig zelfstandig werkt op zonne-energie. In de webshop zijn de verschillende uitvoeringen te vinden.

Retroreflecterende Scheepvaartborden

Toepassing van retroreflecterend materiaal op scheepvaartborden, die over het algemeen niet van verlichting zijn voorzien, bijvoorbeeld kilometerborden, zal de opvallendheid van deze borden vergroten wanneer ze door de vaarweggebruiker worden aangestraald met een zoeklicht of schijnwerper. Om een voldoende groot reflecterend vermogen te verkrijgen moet minimaal retroreflecterend materiaal van klasse 2 worden toegepast (klasse 2 volgens NEN 3381). Hierdoor is de tijdsduur van het zoeklichtgebruik tot een minimum te beperken. Voor bepaalde scheepvaartborden die op grote afstand en/of onder een grote hoek te ontdekken en te herkennen moeten zijn, kan een retroreflecterende folie met grotere groothoekigheid en reflectiewaarde worden toegepast. Retroreflecterend materiaal kan echter niet dienen ter vervanging van aanstraalverlichting bij scheepvaartborden, maar kan bij het uitvallen van de verlichting ondersteunend werken.
Al onze scheepvaartborden worden standaard voorzien van duurzame en hoogwaardige retroreflecterende folie klasse 2 of 3